reklama

Na sygnale
02 lutego 2007 13:53

Przestępstwa nieletnich

W 2006 roku policjanci z siemiatyckiej komendy wszczęli 911, a zakończyli 924 postępowania przygotowawcze.
Stwierdzono 905 przestępstw, w tym 38 czynów karalnych dokonanych przez nieletnich sprawców. Daje to 4,2 % ich udziału w ogólnej liczbie ubiegłorocznych przestępstw.

          Najwięcej kradzieży

          Rok wcześniej policja zanotowała 50 czynów popełnionych przez nieletnich, co stanowiło 5,2% ogólnej liczby przestępstw. Biorąc pod uwagę lata poprzednie, wskaźnik ten systematycznie rósł, ale w ubiegłym roku zmalał.
          Jakie mogą być tego powody? Czy naprawdę zmalała ilość przestępstw popełnianych przez nieletnich, czy policjanci mniej tych czynów wykryli?
          - Uważam, że jest to pozytywna tendencja. Przyczyn z pewnością jest wiele. Sądzę, że do najważniejszych należy zaliczyć prowadzone od co najmniej pięciu lat wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców działania profilaktyczne pod hasłem: "Edukacja prawna środowiska szkolnego". Polegały one na uświadamianiu odpowiedzialności osób niepełnoletnich za czyny niezgodne z prawem. Ponadto siemiatyccy policjanci mają jeszcze jeden sukces, bowiem od kilku lat spada dynamika przestępczości w powiecie. Z roku na rok popełnianych jest mniej przestępstw, a ich wykrywalność rośnie - wyjaśnia st. asp. Romuald Leoniuk, oficer prasowy siemiatyckiej policji.
          Tak jak w ubiegłych latach, nieletni najczęściej popełniali następujące czyny: kradzież z włamaniem (4 ujawnione przypadki), kradzież (10), przywłaszczenie mienia (1), niszczenie mienia (3), znieważenie funkcjonariusza publicznego (1), czynna napaść na policjanta (2), posiadanie narkotyków (1), kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości (2), rozbój i wymuszenie rozbójnicze (1), bójka lub pobicie (2), paserstwo (1), groźba karalna (3).

          Wycofane wnioski o ściganie
          Policjanci podkreślają, że po raz pierwszy od kilku lat odnotowano spadek ilości czynów karalnych popełnionych przez nieletnich, a skierowanych przeciwko mieniu. Ale warto dodać, że ujawnione przez policję przypadki (np. niszczenia mienia) nie zawsze kończyły się karą dla nieletnich sprawców. Strony, a więc poszkodowani oraz sprawcy (a najczęściej ich rodzice), dochodzili bowiem do porozumienia. Najczęściej wyglądało to tak, że rodzice płacili za szkody wyrządzone przez dzieci i na tym się kończyło. Czy w związku z tym praca policji szła na marne?
          - Czyny skierowane przeciwko mieniu to nie tylko akty wandalizmu, ale również kradzieże, kradzieże z włamaniem, przywłaszczenia mienia, rozboje i wymuszenia rozbójnicze. Tylko umyślne niszczenie i uszkadzanie mienia jest ścigane na wniosek osoby lub instytucji pokrzywdzonej. W minionym roku mieliśmy kilka sytuacji, że po ustaleniu przez policjantów sprawców zniszczenia mienia wnioski o ich ściganie były wycofywane, najczęściej właśnie z powodu zapłacenia przez rodziców za wyrządzoną szkodę. Nie można jednak mówić, że praca policjantów poszła na marne. Osoby pokrzywdzone otrzymały przecież zadośćuczynienie, a sądzę, że dzieci nie zostały pochwalone przez rodziców za swoje zachowanie i poniosły domowe konsekwencje - mówi Leoniuk.
          Część ujawnionych przez policję zdarzeń, popełnionych przez nieletnich, zakwalifikowano jako wykroczenia. Takich było w ubiegłym roku 39, rok wcześniej - 42.
          Profilaktyka
          Jakie działania profilaktyczne prowadzi policja na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa wśród nieletnich?
          - Mamy w tym zakresie z góry narzucone zadania. Są to przedsięwzięcia polegające na przekazywaniu informacji o nieletnich do sądów rodzinnych, organizacji społecznych udzielających pomocy w zakresie opieki socjalnej i wychowania, ujawnieniu źródeł demoralizacji, ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń popełnianych na szkodę nieletnich i wspólnie z nimi. Do najważniejszych zadań policji należy jednak ujawnienie czynów karalnych popełnionych przez nieletnich - mówi st. asp. Leoniuk.
          W ubiegłym roku Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Siemiatyczach przeprowadził z dziećmi i młodzieżą 172 spotkania o charakterze edukacyjnym, z rodzicami - 25, z nauczycielami - 50 spotkań. Rozmawiano o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szkole i w domu, o prawnych aspektach narkomanii, o przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o agresji i przemocy w szkole. W trakcie spotkań z nauczycielami i rodzicami przeprowadzono szkolenia na temat tego, w jaki sposób mają postępować, gdy w szkole pojawią się środki odurzające lub znajdzie się uczeń będący pod wpływem narkotyków bądź alkoholu.
          - Informowaliśmy pedagogów, personel administracyjny szkoły i rodziców o akcesoriach służących do zażywania narkotyków, w jaki sposób są one przenoszone, zażywane oraz ukrywane. Informowano również o działających na terenie naszego województwa instytucjach, które zajmują się pomocą dla osób uzależnionych - dodaje Leoniuk.
          Demoralizacja
          Ogółem wystosowano wniosków: 116 do rodziców, 85 do sądów rodzinnych, 9 do szkół, placówek oświaty i wychowania, 3 do służby zdrowia, 18 do samorządów lokalnych, 24 do innych instytucji i organizacji.

          Jakie są przyczyny demoralizacji nieletnich?
          - Spośród zjawisk patologicznych występujących wśród dzieci, młodzieży oraz w rodzinie, najczęściej wymienia się alkoholizm i narkomanię. Do głównych przyczyn, które leżą u podstaw picia alkoholu przez małoletnich, zaliczyć należy wpływ tradycji i obyczajów oraz naśladowanie negatywnych wzorców osobowych. Postawy proalkoholowe kształtuje przede wszystkim dom i grupa rówieśnicza. Młody człowiek stara się zwykle odpowiednio zaprezentować wobec rówieśników, pragnie im zaimponować. Niestety, często nie postępami w nauce czy w sporcie, ale częstotliwością i ilością spożywania alkoholu - wyjaśnia Leoniuk.
          W ubiegłym roku policjanci wszczęli 8 postępowań w sprawie naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i zakończyli 11 dochodzeń. Stwierdzono w nich 23 przestępstwa, w tym 1 czyn karalny popełniony przez nieletniego. Przeprowadzono 682 interwencje domowe. 134 interwencje policyjne zakończyły się zastosowaniem procedury "niebieskiej karty", a więc dotyczyły ewidentnej przemocy domowej, gdzie często bezpośrednio lub pośrednio ofiarami były dzieci.

          Cezary Klimaszewski, Tygodnik Głos Siemiatycz

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

patronat

reklama

Do góry strony