reklama

Na sygnale
02 lutego 2007 13:53

Przestępstwa nieletnich

W 2006 roku policjanci z siemiatyckiej komendy wszczęli 911, a zakończyli 924 postępowania przygotowawcze.
Stwierdzono 905 przestępstw, w tym 38 czynów karalnych dokonanych przez nieletnich sprawców. Daje to 4,2 % ich udziału w ogólnej liczbie ubiegłorocznych przestępstw.

          Najwięcej kradzieży

          Rok wcześniej policja zanotowała 50 czynów popełnionych przez nieletnich, co stanowiło 5,2% ogólnej liczby przestępstw. Biorąc pod uwagę lata poprzednie, wskaźnik ten systematycznie rósł, ale w ubiegłym roku zmalał.
          Jakie mogą być tego powody? Czy naprawdę zmalała ilość przestępstw popełnianych przez nieletnich, czy policjanci mniej tych czynów wykryli?
          - Uważam, że jest to pozytywna tendencja. Przyczyn z pewnością jest wiele. Sądzę, że do najważniejszych należy zaliczyć prowadzone od co najmniej pięciu lat wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców działania profilaktyczne pod hasłem: "Edukacja prawna środowiska szkolnego". Polegały one na uświadamianiu odpowiedzialności osób niepełnoletnich za czyny niezgodne z prawem. Ponadto siemiatyccy policjanci mają jeszcze jeden sukces, bowiem od kilku lat spada dynamika przestępczości w powiecie. Z roku na rok popełnianych jest mniej przestępstw, a ich wykrywalność rośnie - wyjaśnia st. asp. Romuald Leoniuk, oficer prasowy siemiatyckiej policji.
          Tak jak w ubiegłych latach, nieletni najczęściej popełniali następujące czyny: kradzież z włamaniem (4 ujawnione przypadki), kradzież (10), przywłaszczenie mienia (1), niszczenie mienia (3), znieważenie funkcjonariusza publicznego (1), czynna napaść na policjanta (2), posiadanie narkotyków (1), kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości (2), rozbój i wymuszenie rozbójnicze (1), bójka lub pobicie (2), paserstwo (1), groźba karalna (3).

          Wycofane wnioski o ściganie
          Policjanci podkreślają, że po raz pierwszy od kilku lat odnotowano spadek ilości czynów karalnych popełnionych przez nieletnich, a skierowanych przeciwko mieniu. Ale warto dodać, że ujawnione przez policję przypadki (np. niszczenia mienia) nie zawsze kończyły się karą dla nieletnich sprawców. Strony, a więc poszkodowani oraz sprawcy (a najczęściej ich rodzice), dochodzili bowiem do porozumienia. Najczęściej wyglądało to tak, że rodzice płacili za szkody wyrządzone przez dzieci i na tym się kończyło. Czy w związku z tym praca policji szła na marne?
          - Czyny skierowane przeciwko mieniu to nie tylko akty wandalizmu, ale również kradzieże, kradzieże z włamaniem, przywłaszczenia mienia, rozboje i wymuszenia rozbójnicze. Tylko umyślne niszczenie i uszkadzanie mienia jest ścigane na wniosek osoby lub instytucji pokrzywdzonej. W minionym roku mieliśmy kilka sytuacji, że po ustaleniu przez policjantów sprawców zniszczenia mienia wnioski o ich ściganie były wycofywane, najczęściej właśnie z powodu zapłacenia przez rodziców za wyrządzoną szkodę. Nie można jednak mówić, że praca policjantów poszła na marne. Osoby pokrzywdzone otrzymały przecież zadośćuczynienie, a sądzę, że dzieci nie zostały pochwalone przez rodziców za swoje zachowanie i poniosły domowe konsekwencje - mówi Leoniuk.
          Część ujawnionych przez policję zdarzeń, popełnionych przez nieletnich, zakwalifikowano jako wykroczenia. Takich było w ubiegłym roku 39, rok wcześniej - 42.
          Profilaktyka
          Jakie działania profilaktyczne prowadzi policja na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa wśród nieletnich?
          - Mamy w tym zakresie z góry narzucone zadania. Są to przedsięwzięcia polegające na przekazywaniu informacji o nieletnich do sądów rodzinnych, organizacji społecznych udzielających pomocy w zakresie opieki socjalnej i wychowania, ujawnieniu źródeł demoralizacji, ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń popełnianych na szkodę nieletnich i wspólnie z nimi. Do najważniejszych zadań policji należy jednak ujawnienie czynów karalnych popełnionych przez nieletnich - mówi st. asp. Leoniuk.
          W ubiegłym roku Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Siemiatyczach przeprowadził z dziećmi i młodzieżą 172 spotkania o charakterze edukacyjnym, z rodzicami - 25, z nauczycielami - 50 spotkań. Rozmawiano o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szkole i w domu, o prawnych aspektach narkomanii, o przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o agresji i przemocy w szkole. W trakcie spotkań z nauczycielami i rodzicami przeprowadzono szkolenia na temat tego, w jaki sposób mają postępować, gdy w szkole pojawią się środki odurzające lub znajdzie się uczeń będący pod wpływem narkotyków bądź alkoholu.
          - Informowaliśmy pedagogów, personel administracyjny szkoły i rodziców o akcesoriach służących do zażywania narkotyków, w jaki sposób są one przenoszone, zażywane oraz ukrywane. Informowano również o działających na terenie naszego województwa instytucjach, które zajmują się pomocą dla osób uzależnionych - dodaje Leoniuk.
          Demoralizacja
          Ogółem wystosowano wniosków: 116 do rodziców, 85 do sądów rodzinnych, 9 do szkół, placówek oświaty i wychowania, 3 do służby zdrowia, 18 do samorządów lokalnych, 24 do innych instytucji i organizacji.

          Jakie są przyczyny demoralizacji nieletnich?
          - Spośród zjawisk patologicznych występujących wśród dzieci, młodzieży oraz w rodzinie, najczęściej wymienia się alkoholizm i narkomanię. Do głównych przyczyn, które leżą u podstaw picia alkoholu przez małoletnich, zaliczyć należy wpływ tradycji i obyczajów oraz naśladowanie negatywnych wzorców osobowych. Postawy proalkoholowe kształtuje przede wszystkim dom i grupa rówieśnicza. Młody człowiek stara się zwykle odpowiednio zaprezentować wobec rówieśników, pragnie im zaimponować. Niestety, często nie postępami w nauce czy w sporcie, ale częstotliwością i ilością spożywania alkoholu - wyjaśnia Leoniuk.
          W ubiegłym roku policjanci wszczęli 8 postępowań w sprawie naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i zakończyli 11 dochodzeń. Stwierdzono w nich 23 przestępstwa, w tym 1 czyn karalny popełniony przez nieletniego. Przeprowadzono 682 interwencje domowe. 134 interwencje policyjne zakończyły się zastosowaniem procedury "niebieskiej karty", a więc dotyczyły ewidentnej przemocy domowej, gdzie często bezpośrednio lub pośrednio ofiarami były dzieci.

          Cezary Klimaszewski, Tygodnik Głos Siemiatycz

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

informacja społeczna

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

Do góry strony